ชื่อ ศาสตราจารย์สุดาศิริ วศวงศ์

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๐

ภาคีสมาชิก แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ สาขาวิชากฎหมายสังคม ประเภทวิชานิติศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๔

- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๑๙

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

- คณะกรรมการบัญญัติศัพท์นิติศาสตร์ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึง ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

- คณะกรรมการบัญญัติศัพท์นิติศาสตร์ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึง ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

- คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์นิติศาสตร์ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง ปัจจุบัน

- คณะกรรมการราชบัณฑิตเชิงรุก ราชบัณฑิตยสภา ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑

ประวัติการทำงานวิชาการ

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙

ประวัติการทำงานวิชาชีพ

- กรรมการในคณะกรรมการกฤษฎีกา ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๓)

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พ.ศ. ๒๕๕๗–พ.ศ. ๒๕๖๑)

- กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๓)

- กรรมการในคณะกรรมการสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น (พ.ศ. ๒๕๕๖–ปัจจุบัน) (พ.ศ. ๒๕๖๓)

- กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น (พ.ศ. ๒๕๕๖–ปัจจุบัน)

- กรรมการในคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (พ.ศ. ๒๕๓๙–ปัจจุบัน

ฯลฯ

ประวัติการทำงานบริหาร

- กรรมการสภากาชาดไทย ผู้แทนเหล่ากาชาดภาคหนึ่ง (พ.ศ. ๒๕๔๓–พ.ศ. ๒๕๔๔)

- นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, กาญจนบุรี, อุทัยธานี, นนทบุรี (พ.ศ. ๒๕๓๗–พ.ศ. ๒๕๔๔)

ผลงานวิชาการ

งานวิจัย

- กฎหมายแรงงานไทยในรอบ ๒๐๐ ปี แหล่งเงินอุดหนุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุนอุดหนุนเพื่อเพิ่มพูน และพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการ

- การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานเด็ก ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- การคุ้มครองแรงงานประมงทะเลในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการประกอบกิจการประมงทะเล ที่ขอรับใบอนุญาตประกอบการที่จังหวัดระยอง, ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฯลฯ

หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอน

- คำบรรยายกฎหมายแรงงาน

- คำบรรยายกฎหมายแรงงานและอุตสาหกรรม (สำนักพิมพ์นิติบรรณาการ; กรุงเทพมหานคร)

- คำอธิบายกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน (สำนักพิมพ์นิติบรรณาการ; กรุงเทพมหานคร)

- คำอธิบายกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ (สำนักพิมพ์นิติบรรณาการ; กรุงเทพมหานคร)

- คำอธิบายกฎหมายอุตสาหกรรม (สำนักพิมพ์นิติบรรณาการ; กรุงเทพมหานคร)

- คำอธิบายพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. ๒๕๒๘ (สำนักพิมพ์นิติบรรณาการ; กรุงเทพมหานคร)

- กฎหมายการทำงานของคนต่างด้าว (สำนักพิมพ์นิติบรรณาการ; กรุงเทพมหานคร)

- คำอธิบายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. ๒๕๒๒ (เรียงมาตรา)

ฯลฯ

บทความผลงานวิชาการในลักษณะอื่น ๆ

- “สิทธิของลูกจ้างตามขอบเขตของกฎหมายแรงงาน” จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นบริการทางการศึกษาแรงงานโดย มูลนิธิ ฟริดริชเอแบรท

- “การรับบุตรบุญธรรม” ในความรู้จากวิทยุชุดกฎหมายชาวบ้าน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

- “หมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกาที่ ๖๙๗/๒๕๒๒” วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงทางสังคม : ทางรอดวิกฤตสังคมไทยในการประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ ๒ เรื่อง “เสถียรภาพในการจ้างงาน” คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ

- “สิทธิในเงินทดแทนของบุตรลูกจ้าง” รัฐสภาสาร

- “กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ : สภาพการจ้างและการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสภาพการจ้างแรงงาน” ใน หนังสือความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน, กรมประชาสัมพันธ์

ฯลฯ

ความเชี่ยวชาญ

- กฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายอุตสาหกรรม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- มหาวชิรมงกฎไทย พ.ศ. ๒๕๔๓

- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. ๒๕๔๗