ชื่อ ศาสตราจารย์กิตติคุณสุกัญญา สุดบรรทัด

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๙

ราชบัณฑิต โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ประเภทวิชานิเทศศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

– ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์นิเทศศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๕๘–ปัจจุบัน)

– กรรมการ ในคณะกรรมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการของราชบัณฑิตยสภา (พ.ศ. ๒๕๖๒–ปัจจุบัน)

ประวัติการศึกษา

– อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๑๐)

– M.Comm, U.of Washington, Seattle, USA. (พ.ศ. ๒๕๑๓)

– Certificate in Information Technology U.of Scheffield, U.K. (พ.ศ. ๒๕๓๒)

ประวัติการทำงานวิชาการ

– อดีตรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– อดีตคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

– อดีตกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

– อดีตสมาชิกวุฒิสภา (สรรหาภาควิชาการ) (พ.ศ. ๒๕๕๑–๒๕๕๔)

– อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สรรหาภาควิชาการ) (พ.ศ. ๒๕๕๗)

ผลงานวิชาการ

๔.๑ หนังสือ ตำรา

๔.๑.๑ ประวัติการหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยภายใต้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (พ.ศ.๒๕๓๕–๒๔๗๕), ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๗ หนังสือได้รับรางวัลประเภทเรียบเรียงประกอบปาฐกถา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๐

๔.๑.๒ อภิวัฒน์แห่งมณฑลข่าวสาร,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.),๒๕๖๑

๔.๒.งานวิจัย

๔.๒.๑ สุกัญญา สุดบรรทัด งานวิจัยชุดได้รับรางวัลวิจัยทุนรัชดาภิเษกสมโภชน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย “วิกฤติในวิวัฒนาการหนังสือพิมพ์ไทย” (๒๕๔๒), “การยึดครองสิทธิอำนาจระหว่างกลุ่มอนุรักษ์นิยมกับกลุ่มก้าวหน้าโดยอาศัยสื่อสิ่งพิมพ์ก่อนปี ๒๔๗๕” (๒๕๔๓), “พัฒนาการถ่ายทอด

รูปสี ขนาด ๑ นิ้ว เครื่องแบบเต็มยศประดับเครื่อง ราชอิสริยาภรณ์ หรือชุดสากล

ข่าวสาร ความรู้ และอุดมการณ์ของหนังสือพิมพ์ไทยภายใต้แรงกดดันของกลุ่มชนชั้นนำและกลุ่ม ผลประโยชน์” (๒๕๔๔)

๔.๒.๒ สุกัญญา สุดบรรทัด,” เรื่องเล่า กลไกการสื่อสารพระพุทธศาสนา”, ๒๕๕๗ มีบทความวิจัยลงพิมพ์ในวารสารราชบัณฑิตสภา ๒๕๕๘

๔.๒.๓ สุกัญญา สุดบรรทัด, “พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่และความคิดเห็นของพลเมืองเน็ตต่างรุ่นเกี่ยวกับสภาพที่เป็นอยู่และความเปลี่ยนแปลงทางสังคม”, ๒๕๖๑

๔.๓ งานแปล

๔.๓.๑ สุกัญญา สุดบรรทัด, บรรณาธิการและผู้แปล, วิภา อุตมฉันท์,ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, รจิตลักขณ์ แสงอุไร“คลื่นลูกที่สาม” แปลจาก The Third Wave ของ Alvin Toffler (๒๕๓๖)

๔.๓.๒ สุกัญญา สุดบรรทัด หนังสือแปลเรื่อง “สงครามและสันติภาพแห่งศตวรรษที่ ๒๑” จากหนังสือเรื่อง “War and Anti-War” ของ Alvin Toffler (๒๕๓๗) โดยแปลต่อจากเรื่อง “คลื่นลูกที่สาม”

๔.๓.๓ สุกัญญา สุดบรรทัด, ทิพนันทา ตีระวนิช, พลิกสมอง พลิกโลก, แปลจาก A Whole New Mind : Moving from the Information Age to the Conceptual Age โดย Daniel H. Pink, ๒๕๔๙

๔.๔ บทความวิชาการ

๔.๔.๑ บทความเรื่อง “หนังสือพิมพ์” สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม ๓๗, ๒๕๕๕

๔.๔.๒ บทความเรื่อง “พลังการหลากไหลของกระแสข่าวโลก: กรณีศึกษาวินาศกรรมกรุงปารีส” ลงพิมพ์ในวารสารราชบัณฑิตยสภา ปีที่ ๔๑ ฉบับที่ ๒ เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๙

๔.๔.๓ บทความเรื่อง “วิถีแห่งพลเมืองเน็ต” มีเอกสารประกอบการประชุม ในการประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจรเรื่องทิศทางการปฏิรูปประเทศไทย ณ โรงแรมรอยัลปรินเซส, ๒๕๖๐

๔.๔.๔ บทความเรื่อง “ศาสตร์และศิลป์การพัฒนาเพื่อลดการเหลื่อมล้ำด้านการสื่อสาร”, ๒๕๖๑

๔.๔.๕ บทความเรื่อง “ความลึกลับของสื่อสังคม” บรรยายในที่ประชุมสำนักฯ เมื่อ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

ความเชี่ยวชาญ

สื่อสารมวลชน (Mass Media) และวารสารสนเทศ (Information Journalism, New Media)

เกียรติคุณที่ได้รับ

– พุทธคุณูปการ กาญจนเกียรติคุณ สมเด็จพระพุทธาจารย์ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม ประธานรัฐสภา ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔

– กิตติบัตรผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

– มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) พ.ศ. ๒๕๔๔

– มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) พ.ศ. ๒๕๓๙