ชื่อ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปราโมทย์ ประสาทกุล

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๑

ภาคีสมาชิก แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

- กรรมการ ในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา (พ.ศ. ๒๕๖๑-ปัจจุบัน)

- กรรมการ ในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์มานุษยวิทยา (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๐)

- กรรมการ ในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ประชากรศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๔)

- กรรมการ ในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๘)

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี รบ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๑๒)

- ปริญญาโท M.A. (Sociology) Cornell University สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๑๗)

- ปริญญาเอก Ph.D. (Sociology) Cornell University สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๑๙)

ประวัติการทำงานวิชาการ

- อาจารย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๓)

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๒๖)

- รองศาสตราจารย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๔๔)

- ศาสตราจารย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๕๖)

- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๕๖-ปัจจุบัน)

- ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๖๒-ปัจจุบัน)

ประวัติการทำงานบริหาร

- ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๓๑)

- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๓๓)

- ผู้อำนวยการศูนย์ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๓๗)

- ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (นานาชาติ) (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙)

- นายกสมาคมนักประชากรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๑)

- ประธานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕)

ผลงานวิชาการ

- Prasartkul, P., Suchada Thaweesit and Sutthida Chuanwan. 2019. “Prospects and Contexts of Demographic Transitions in Thailand”, Journal of Population and Social Studies (JPSS). 2019. Volume 27 (1): pp. 1 - 22.

- ปราโมทย์ ประสาทกุล 2543. ประชากรศาสตร์ : สารัตถศึกษาเรื่องประชากรมนุษย์ นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชี่ยวชาญ

ประชากรศาสตร์และสังคมวิทยา

เกียรติคุณที่ได้รับ

- รางวัลมหิดล สาขาการแต่งตำรา จากมหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๔๕)

- ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิชาการ จากสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๔๘)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. ๒๕๔๑

- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. ๒๕๔๖