ชื่อ นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ ข้าราชการบำนาญ อดีตเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๑

ภาคีสมาชิก แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ ประเภทวิชา ประวัติศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสภา

- กรรมการในคณะกรรมการวิชาการ ได้แก่ คณะกรรมการชำระและศึกษากฎหมายไทยโบราณ, คณะกรรมการศึกษาและพัฒนาความรู้ประวัติศาสตร์ไทย, คณะกรรมการจัดทำองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่, คณะบรรณาธิการจัดทำสารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย, คณะกรรมการจัดทำองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ไทยจากคำบอกเล่า, คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมวิสามานยนามไทย และคณะกรรมการจัดทำอธิบายความรู้ในสาส์นสมเด็จ

ประวัติการศึกษา

- การศึกษาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน (พ.ศ. ๒๕๒๓)

- อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๒๘)

- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (พ.ศ. ๒๕๕๒)

- ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๕ สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการทำงานวิชาการ

เรียบเรียงหนังสือและบทความทางวิชาการประวัติศาสตร์ไทย งานวิจัย และเป็นกรรมการทางวิชาการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา และหน่วยงานอื่น ๆ เช่น กรมศิลปากร สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติการทำงานบริหาร

- เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒)

- เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙)

- เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๘)

- รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒)

- ผู้อำนวยการกองวิชาการของราชบัณฑิตยสถาน ได้แก่ กองวิทยาศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๖) กองธรรมศาสตร์และการเมือง (พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๘) และกองศิลปกรรม ( พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๑)

ผลงานทางวิชาการ

๑. งานวิจัยของสำนักงาน กพร. โดยมี ศ. ดร.ปิยนาถ บุนนาค ราชบัณฑิต เป็นหัวหน้าคณะวิจัย ได้แก่ เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช : พระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้ทรงเป็นต้นแบบของ

การบริหารจัดการสมัยใหม่” ในงานวิจัย ๙ แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ “พระปรีชาสามารถในการบริหารจัดการ” “พระผู้ทรงเป็นแบบอย่างของการบูรณาการทำงาน” “พระผู้ทรงเป็นผู้นำในการบริหารการเปลี่ยนแปลง” และ “จอมปราชญ์ของแผ่นดินกับการจัดการความรู้” ในงานวิจัยเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการ

๒. หนังสือพจนานุกรมวิสามานยนามไทย : วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม (ราชบัณฑิตยสถานจัดพิมพ์เผยแพร่)

๓. หนังสือที่เขียนร่วมกับ รศ.วุฒิชัย มูลศิลป์ ราชบัณฑิต ได้แก่ เจ้านายในราชวงศ์จักรี เล่ม ๑, เจ้านายในราชวงศ์จักรี เล่ม ๒, เจ้านายในราชวงศ์จักรี เล่ม ๓ และหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

๔. หนังสือที่เขียนร่วมกับนายกฤษฎา บุณยสมิต ภาคีสมาชิก ได้แก่ ประวัติศาสตร์ไทย สมัยรัตนโกสินทร์ เล่ม ๑, ประวัติศาสตร์ไทย สมัยรัตนโกสินทร์ เล่ม ๒, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ พระเจ้าอยู่หัวของประชาชน, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช : พระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่โลกยกย่อง, บุคคลสำคัญของไทยที่โลกยกย่อง, หนังสือชุด บุคคลสำคัญของไทยที่โลกยกย่องจำนวน ๑๕ เล่ม ได้แก่ ๑. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ๒. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ๓. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ๔. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ๕. สุนทรภู่ ๖. พระยาอนุมานราชธน ๗. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ๘. พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ๙. สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ๑๐. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๑๑. นายปรีดี พนมยงศ์ ๑๒. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๑๓. หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ๑๔. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ ๑๕. นายกุหลาบ สายประดิษฐ์, เรื่อง “สังคมสมานฉันท์” ในสารานุกรมไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, เรื่อง “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา” ในใต้ร่มพระบารมีจักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช (ราชบัณฑิตยสถานจัดพิมพ์)

๕. บทความทางประวัติศาสตร์พิมพ์ในหนังสือต่าง ๆ เช่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับทรัพย์สินทางปัญญา ใน ตำรากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิมพ์), หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก : พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน ๑๒๐ ปี ผ่านฟ้าประชาธิปก. (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดพิมพ์), หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก : การสืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว. (สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดพิมพ์), พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในนามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรจัดพิมพ์), บทความในสารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย และสารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เช่น กบฏไทรบุรี, กบฏญาณพิเชียร, กรมพระกลาโหม, กรุงเทพมหานคร, กรมยุทธนาธิการ, การเสด็จประพาสต่างประเทศ, กรมตรวจเงินแผ่นดิน, คะเด็ตสกูล, พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท, จิตรลดารโหฐาน,คองคอเดีย, เจ้าคุณทหาร, พระที่

นั่งจักรพรรดิพิมาน, พระองค์เจ้าจรูญศักดิ์กฤดากร, ยะหริ่ง, เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี, สมุหนายก, สมุหพระกลาโหม, เสือป่า

๖. บทความทางประวัติศาสตร์ที่พิมพ์ในวารสารวิชาการ เช่น วารสารโลกประวัติศาสตร์ เช่น ชาวต่างประเทศกับประวัติศาสตร์ไทย : ควอริตช์ เวลส์ ,กรมพระราชวังบวรสถานมงคลในสมัยรัตนโกสินทร์ , พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ทองคำ พระราชลัญจกรประจำแผ่นดินองค์ที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน , นายแพทย์แดน บีช แบรดลีย์, พระพุทธบาทกับพระมหากษัตริย์ไทย, พระแก้วเชียงแสน พระแก้วประจำรัชกาลที่ ๔, ชื่อนั้นสำคัญไฉน สาธร-สาทร, แคลาย-แคราย, นิราศเมืองแกลง นิราศเรื่องแรกของสุนทรภู่, หลักรัฐประศาสโนบายสำหรับมณฑลปัตตานีในสมัยรัชกาลที่ ๖, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชกับการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา บทความในวารสารราชบัณฑิตยสถาน เช่น งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี และพระราชพิธีกาญจนาภิเษก, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ และพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนยุหยาตราชลมารค, ศึกอะแซหวุ่นกี้ : ใครแพ้ ชนะ บทความในจดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน จำนวน ๒๐ เรื่อง

ความเชี่ยวชาญ ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่

เกียรติคุณที่ได้รับ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ราชบัณฑิตยสถาน, ศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ประถมาภรณ์ช้างเผือก (พ.ศ. ๒๕๕๕)