ชื่อ นายพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์

วันเดือนปีเกิด วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๒

ภาคีสมาชิก วันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางสารัตถะ ประเภทวิชาศึกษาศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสภา

กรรมการในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศึกษาศาสตร์ร่วมสมัย กองธรรมศาสตร์และการการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๘-ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิชาประถมศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร, ปีที่สำเร็จการศึกษา (พ.ศ.๒๕๑๗)

- ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร, ปีที่สำเร็จการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๒๒)

- ปริญญาเอก Ph.D. in International Development Education and Economics of Education,School of Education, University of Pittsburgh, Pennsylvania, USA. (พ.ศ. ๒๕๒๗)

ประวัติการทำงานวิชาการ-วิชาชีพ

- อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๒๓)

- อาจารย์ประจำภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๕๐)

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๐-ปัจจุบัน)

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๖)

- ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๖)

- นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ. ๒๕๕๗)

- ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๒)

- สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖)

ประวัติการทำงานบริหาร

- เลขานุการฝ่ายกิจการนิสิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๒๒)

- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยทะเบียนกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๒๒)

- หัวหน้าภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๓๖)

- รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๓๙)

- คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๓ และ (พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๑)

- ประธานสภาคณบดี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๓0 และ พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๑)

- ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๗)

- กรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๙)

- กรรมการคุรุสภา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

- กรรมการสภาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔)

- กรรมการสภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๒)

ผลงานวิชาการ

ตำราและหนังสือ

- พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์. การบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อโลกใบเล็ก. กรุงเทพมหานคร: บริษัท พริกหวาน กราฟ ฟิค จำกัด, ๒๕๕๒. จำนวน ๖๒๐ หน้า

- พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์. การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: พื้นฐานการศึกษาด้านเศรษฐกิจ สังคมและ สิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ไทยสัมพันธ์, ๒๕๕๓. จำนวน ๒๓๓ หน้า

- พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์. การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์: พื้นฐานการศึกษาด้านประเด็นวิกฤตทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ไทยสัมพันธ์, ๒๕๕๓. จำนวน ๑๔๔ หน้า

ผลงานวิชาชีพ

บทความวิจัยในวารสารฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

- Na Ayudhaya, S., Siribanpitak, P. and Sumettikun, P. 2016. Designing simulation for assessing people skills and competencies of school leaders in Thailand. ABAC Journal. 36(2): 1-19.

- Usaho, C., Siribanpitak, P. and Leelakitsub, S. 2016. Strategies for the equality and equity of budget allocation in basic education provision. International Journal of Humanities and Social Science. 6(11): 146-152.

- Mattavarat, S., Viseshsiri, P. and Siribanpitak, P. 2017. Proposed policy for preparation

of high quality primary school Teachers in Thailand. Kasetsart Journal of Social Sciences. 38 (2) :105-110. http://dx.doi.org/10.1016/j.kjss.2016.04.005

- Siribanpitak, P. 2018. Interdisciplinary research agenda in education for national development. Kasetsart Journal of Social Sciences. 39(2): 768-779.

- Zhang, Q., Siribanpitak, P. and Charoenkul, N. 2018. Creative leadership strategies for primary school principals to promote teachers’ creativity in Guangxi, China, Kasetsart Journal of Social Sciences. https://doi.org/10.1016/j.kjss.2018.08.007

ความเชี่ยวชาญ

- การบริหารการศึกษาเชิงกลยุทธ์

- การบริหารการศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรม

- การพัฒนานโยบายและแผนกลยุทธ์การจัดการศึกษา

- การวิจัยการศึกษาเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

เกียรติคุณที่ได้รับ

- ได้รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ ๑ ผู้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรทราชกุมารี ๒๕๕๐

- Outstanding Executive, who’s who in Thailand ๒๕๕๑

- คณาจารย์ดีเด่นด้านความเป็นครู ของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๕๒

- เกียรติคุณบัตรผู้ทำประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. ๒๕๕๓)

- กิตติบัตรประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๕)

- ศิษย์เก่าเกียรติยศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๕)

- ปูชนียาจารย์แห่งคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๖)

- เข็มเชิดชูเกียรติ “คุรุกิตติคุณ” ผู้ทำคุณประโยชน์แก่คุรุสภา (พ.ศ. ๒๕๕๘)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) (พ.ศ. ๒๕๔๗)

- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) (พ.ศ. ๒๕๕๐)