ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :สังคมศาสตร์
สาขาวิชา :รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ที่อยู่ :๒๓๖/๑๑ ถนนสรณคมน์ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
คุณวุฒิ:
รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๐๖
Diploma in Sovietology มหาวิทยาลัยไฟรบูร์ก สวิตเซอร์แลนด์, ๒๕๐๘
M.A. (Diplomacy & World Affairs) Occidental College สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๒
M.A. (Government on Russian Studies) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๖
ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรประจำปี ๒๕๓๗ (ว.ป.อ. รุ่นที่ ๓๖)
ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก Royal Roads University, Canada
ตำแหน่ง:
อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อดีตเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
อดีตนายกสมาคมข้าราชการพลเรือน
อดีตประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก (ปัจจุบัน)
ประธานกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์
ประธานสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง (๒๕๕๒-๒๕๕๔), ราชบัณฑิตยสถาน
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กรรมการดำเนินงานจัดปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
กรรมการกฤษฎีกา, กรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรรมการสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้า
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ, ๒๕๔๐
ทุน Chevalier Program - ทุน Rockefeller Founation Scholars
นักรัฐประศาสนศาสตร์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๓๘ จากสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
รางวัลครุฑทองคำ ผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี ๒๕๓๘ จากสมาคมข้าราชการพลเรือน
ตำแหน่ง "กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" ด้านสังคมศาสตร์ประจำปี ๒๕๔๒ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลงานสำคัญ:
รัฐธรรมนูญเจ้าปัญหาที่มาและที่เป็นอยู่รัฐธรรมนูญ ๒๕๓๔ (แก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๓๕ และแก้ไข ๒๕๓๘), ๒๕๓๘
การเลือกตั้งของคนไทยในต่างประเทศ, ๒๕๔๓.
เอกสารการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ (โดยสภาผู้แทนราษฎรชุดแรก). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๒.
นัยประชาธิปไตยในวิถีการเมืองไทย. กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๓.
สารานุกรมการเมืองไทย. ฉบับรวมเล่ม ๑, ๒. (บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๔๗.
รายงานการศึกษาเรื่องปัญหาชายแดนไทย-มาเลเซีย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๕ : ๕๓ หน้า.
สารานุกรมไทยเมืองไทย เล่ม ๓. (บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๙.
ความเชี่ยวชาญ: