ผศ. ดร.ปฐมาภรณ์ บุษปธำรง (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :สังคมศาสตร์
สาขาวิชา :สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
ที่อยู่ :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชี่ยน ๘๙ หมู่ ๑๒ ทางหลวง ๓๓๑ จังหวัดชลบุรี
คุณวุฒิ:
ปริญญาตรี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๒๕
ปริญญาโท มานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด ๒๕๓๑
ปริญญาเอก สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา ๒๕๓๗
ตำแหน่ง:
หัวหน้าสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชี่ยน
กรรมการวิจัยสถาบันอัตชีวประวัติ สหรัฐอเมริกา
อดีตที่ปรึกษาด้านพัฒนาสังคมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก องค์การสหประชาชาติ
เกียรติคุณ:
ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
รางวัลสันติภาพนานาชาติ จากสถาบันอัตชีวประวัติ สหรัฐอเมริกา ๒๕๔๙
ผลงานสำคัญ:
โครงการการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อการป้องกันภัยพิบัติและเพื่อผู้รอดสึนามิ ได้รับการคัดเลือกให้เสนอในที่ประชุมภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก สมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์นานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย, สิงหาคม ๒๕๕๐
ปฐมาภรณ์ บุษปธำรง ร่มเย็น โกศัยกานนท์ และบุษกร กาศมณี. ๒๕๔๘. "ร่างกายผู้หญิงประดุจทรัพย์สิน: การมองใหม่ จากมุมสตรีนิยม" (บทความแปล) ใน ผู้หญิงในวาทกรรมสิทธิทางเพศ. กฤตยา อาชวนิจกุลและวรรณา ทองสิมา (บรรณาธิการ). บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิง จำกัด (มหาชน), ๒๕๘-๒๙๕.
บทความเกี่ยวกับสังคมไทย ได้รับการจัดพิมพ์ในสารานุกรมสหรัฐอเมริกาในสายตาของโลก โดยสำนักพิมพ์เบิร์กเชอร์ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา, ๒๕๔๙
แนวโน้มการให้ความคุ้มครองทางสังคมและเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดพิมพ์ในบทท้าทายของการให้ความดูแลด้านสังคมในเอเชีย สำนักพิมพ์มาแชลคาเวนดิช ประเทศสิงคโปร์, ๒๕๔๙
หนังสือสวัสดิการเชิงบูรณาการในประเทศไทย: ผู้หญิง งานและนโยบายรัฐ, ๒๔๘๓-๒๕๓๗ จัดพิมพ์และจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์อเมซอน, ๒๕๔๙
ความเชี่ยวชาญ:
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม การพัฒนาสังคม สตรีกับสวัสดิการสังคม