ศาสตราจารย์ ประภาศน์ อวยชัย (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :สังคมศาสตร์
สาขาวิชา :นิติศาสตร์
ที่อยู่ :๑๐๖ ซอยพร้อมจิต ถนนสุขุมวิท ๓๙ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
คุณวุฒิ:
ธรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๔๙๐
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๔๙๓
เนติบัณฑิต ประเทศอังกฤษ, ๒๔๙๙
ตำแหน่ง:
รองประธานศาลฏีกา, ๒๕๒๑
ประธานสภาสังคมสงเคราะห์
ประธานสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง, ๒๕๔๐-๒๕๔๖
กรรมการบัญญัติศัพท์นิติศาสตร์
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์
รางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๘ สาขาพัฒนาสังคม
ผลงานสำคัญ:
ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คใหม่ ฉบับแก้ไขปรับปรุง สมบูรณ์ทันต่อยุคปัจจุบัน. กรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, ๒๕๓๙
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด (รวมทั้งความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค). พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพฯ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๓๒.
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท. กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา, ๒๕๒๖.
คำบรรยายเกี่ยวกับนโยบายของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ. กรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๔๐
บันทึกการดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน. กรุงเทพฯ : การพิมพ์พระนคร, ๒๕๒๖.
ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค. กรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๓๓.
ข้อโต้แย้งจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือฎีกา ๑๐๐ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เล่ม ๑. กรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๓๖.
ข้อโต้แย้งจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือฎีกา ๑๐๐ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เล่ม ๒. กรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๓๖
ประวัติความเป็นมาและผลงานพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๔๗๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๔. กรุงเทพฯ : พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ, ๒๕๔๔.
ความเชี่ยวชาญ: