รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :จิตวิทยา
สาขาวิชา :จิตวิทยาพัฒนาการ
ที่อยู่ :๖๙/๒๘๐ ซอยติวานนท์ ๒๗ ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี
คุณวุฒิ:
ค.บ. (การสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M. Ed. (Elementary Education) มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา
Ph.D. (Developmental Psychology) มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา
ตำแหน่ง:
เกียรติคุณ:
งานวิจัยดี ทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๒๕๓๑)
ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์ (๒๕๔๐)
ศิษย์เก่าที่ครุศาสตร์ขอปรบมือให้ (๒๕๔๒)
อาจารย์ดีเด่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๒๕๔๘)
ผลงานสำคัญ:
หนังสือ/ตำรา
ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ (๒๕๔๙) จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จิตวิทยาครอบครัว (๒๕๕๐) จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มนุษย์สัมพันธ์ (๒๕๕๐) จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานวิจัย
ความเชื่อทางจริยธรรมของคนไทยปัจจุบัน (๒๕๓๒) งานวิจัยตีพิมพ์ในหนังสือรวมบทความของต่างประเทศ (Recent Advanced in Social Psychology : An International Perspective)
การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนไทยกับกระบวนการสังคมประกิตของครอบครัวในปัจจุบันที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ (๒๕๔๕) งานวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดินเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ
ความเชี่ยวชาญ:
จิตวิทยาพัฒนาการ
จิตวิทยาการเมือง
จิตวิทยาองค์การ
จิตวิทยาครอบครัว