รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ราชภัณฑารักษ์ (ภาคีสมาชิก)   

สำนัก : ธรรมศาสตร์และการเมือง                                                                                            
ประเภทวิชา : สังคมศาสตร์                                                                                                            
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์                                                                            
ที่อยู่ : ๒๗ ซอยสายทิพย์ สุขุมวิท ๕๖ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐
คุณวุฒิ:
รัฐศาสตรบัณฑิต (การทูต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๐
Diplome des Etudes Superieures (D.E.S) จาก Facult? de Droit et des Sciences Economiques, Universite de Toulouse, FRANCE (๒๕๑๑)
ปริญญาเอกทางกฎหมาย (Diplome de Docteur de l? Universite จาก Faculte de Droit, Universite des Sciences Sociales de Toulouse, FRANCE (๒๕๑๕)
ตำแหน่ง:
อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๑๗-ปัจจุบัน
รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๒๑-๒๕๒๓
คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๒๖-๒๕๒๘
กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, ๒๕๒๖-๒๕๔๘
กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๒๖-ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๓๒-๒๕๓๖
ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลการเมืองไทย สภาวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๓๗-๒๕๔๐
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๔๓-๒๕๔๗
กรรมการบริหาร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๔๙-๒๕๕๑
ประธานกรรมการบริหาร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการเมือง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๑-ปัจจุบัน
เกียรติคุณ:
ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๐-ปัจจุบัน
ผลงานสำคัญ:
ตำราและเอกสารประกอบการสอน เช่น
หลักรัฐศาสตร์
การเมืองฝรั่งเศส ยุโรปตะวันออก ตะวันออกกลาง
พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์
นโยบายพัฒนาประเทศไทย
ความเชี่ยวชาญ:
ผู้บรรยายวิชาในระดับปริญญาตรี โท และเอก วิชาด้านรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครองชาติมหาอำนาจ, พรรคการเมือง