logo
ข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา

 ข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ การจัดการศึกษาอบรมและพัฒนาทางวิชาการและการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๔

 ข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา ว่าด้วยการประชุมราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๖๓

 ข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา ว่าด้วยการประชุมสำนัก พ.ศ. ๒๕๖๓

 ข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา ว่าด้วยคุณวุฒิของผู้สมัครเป็นภาคีสมาชิก หลักเกณฑ์ วิธีการสมัครและวิธีการรับบุคคลเป็นภาคีสมาชิก พ.ศ. ๒๕๖๓

 ข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกภาคีสมาชิก เพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตในตำแหน่งที่ตั้งขึ้นใหม่หรือตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๖๓

 ข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา ว่าด้วยการกำหนดจำนวนภาคีสมาชิกและจำนวนราชบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๓

 ข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการเลือกนายกราชบัณฑิตยสภา และอุปนายกราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๖๓

 ข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกประธานสำนักและเลขานุการสำนัก พ.ศ. ๒๕๕๘

 ข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา ว่าด้วยการกำหนดประเภทวิชาในแต่ละสำนัก และการแบ่งประเภทวิชาออกเป็นสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๘

 ข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา ว่าด้วยการแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการประชุมของคณะกรรมการกิจการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘