logo
ข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา

 ข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา ว่าด้วยการประชุมราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๖๓

 ข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา ว่าด้วยการประชุมสำนัก พ.ศ. ๒๕๖๓

 ข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา ว่าด้วยคุณวุฒิของผู้สมัครเป็นภาคีสมาชิก หลักเกณฑ์ วิธีการสมัครและวิธีการรับบุคคลเป็นภาคีสมาชิก พ.ศ. ๒๕๖๓

 ข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกภาคีสมาชิก เพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตในตำแหน่งที่ตั้งขึ้นใหม่หรือตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๖๓

 ข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา ว่าด้วยการกำหนดจำนวนภาคีสมาชิกและจำนวนราชบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๓

 ข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการเลือกนายกราชบัณฑิตยสภา และอุปนายกราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๖๓

 ข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกภาคีสมาชิก เพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตในตำแหน่งที่ตั้งขึ้นใหม่หรือตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๕๙

 ข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา ว่าด้วยการประชุมราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๙

 ข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา ว่าด้วยการประชุมสำนัก พ.ศ. ๒๕๕๙

 ข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา ว่าด้วยการกำหนดจำนวนภาคีสมาชิกและจำนวนราชบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๙

 ข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา ว่าด้วยคุณวุฒิของผู้สมัครเป็นภาคีสมาชิก หลักเกณฑ์ วิธีการสมัคร และวิธีการรับบุคคลเป็นภาคีสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๘

 ข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกประธานสำนักและเลขานุการสำนัก พ.ศ. ๒๕๕๘

 ข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการเลือกนายกราชบัณฑิตยสภา และอุปนายกราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘

 ข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา ว่าด้วยการกำหนดประเภทวิชาในแต่ละสำนัก และการแบ่งประเภทวิชาออกเป็นสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๘

 ข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา ว่าด้วยการแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการประชุมของคณะกรรมการกิจการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘

 ว่าด้วยการกำหนดประเภทวิชาในแต่ละสำนักและการแบ่งประเภทวิชาออกเป็นสาขาวิชา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

 ว่าด้วยการกำหนดประเภทวิชาในแต่ละสำนัก และการแบ่งประเภทวิชาออกเป็นสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๗ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกภาคีสมาชิก

 ว่าด้วยการกำหนดประเภทวิชาในแต่ละสำนักและการแบ่งประเภทวิชาออกเป็นสาขาวิชา ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖

 ว่าด้วยการกำหนดประเภทวิชาในแต่ละสำนัก และการแบ่งประเภทวิชาออกเป็นสาขาวิชา ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖

 ว่าด้วยการกำหนดประเภทวิชาในแต่ละสำนัก และการแบ่งประเภทวิชาออกเป็นสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๖

 ว่าด้วยการประชุมสภาราชบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๔

 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกนายกราชบัณฑิตยสถาน และอุปนายกราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๕

 ว่าด้วยการกำหนดประเภทวิชาในแต่ละสำนัก และการแบ่งประเภทวิชาออกเป็นสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๔๘

 ว่าด้วยการประชุมสำนัก พ.ศ. ๒๕๔๕

 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกประธานสำนักและเลขานุการสำนัก พ.ศ. ๒๕๔๕

 ว่าด้วยการกำหนดจำนวนภาคีสมาชิกและจำนวนราชบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๕

 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตในตำแหน่งที่ตั้งขึ้นใหม่หรือตำแหน่งที่ว่าง (ฉบับที่๒)

 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตในตำแหน่งที่ตั้งขึ้นใหม่หรือตำแหน่งที่ว่าง

 แบบเสนอผลงานทางวิชาการของภาคีสมาชิกผู้แสดงความจำนงเข้ารับเลือกเป็นราชบัณฑิต

 คำอธิบายและกระบวนการประเมินผลงานของภาคีสมาชิกผู้แสดงความจำนงเข้ารับเลือกเป็นราชบัณฑิต

 ว่าด้วยคุณวุฒิ… หลักเกณฑ์ วิธีการสมัคร และวิธีการรับบุคคลเป็นภาคีสมาชิก พ.ศ. ๒๕๔๕