กลุ่มกิจการราชบัณฑิตยสภา

นายอภิเดช  บุญสงค์              

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวมณทิพา  นิลถาวรกุลชัย

รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา

นางสาวดวงใจ  บุญจวบ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวรุจิเรข  กิมประพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวกุลนิษฐ์  ชูเมือง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวณัฏฐิกา  โพธิ์ศรีปัทมากุล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวณัฐฏพัชร์  แสงสุรินทร์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวนันทนา  แสนสุข

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน