วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567
การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ห่วงโซ่อุปทานการผลิตยางพาราคุณภาพดีที่ให้ผลทางเศรษฐกิจอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย นิสิตนักศึกษา บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม และประชาชนที่สนใจ สมัครเข้ารับฟังการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ห่วงโซ่อุปทานการผลิตยางพาราคุณภาพดีที่ให้ผลทางเศรษฐกิจอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนดูข่าวทั้งหมด