วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ขอเชิญครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์โรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมความรู้วิชาประวัติศาสตร์ไทย จำนวน ๓ รุ่น

ขอเชิญครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์โรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมความรู้วิชาประวัติศาสตร์ไทย
จำนวน ๓ รุ่น

          รุ่นที่ ๑ อบรมระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน google form ได้ที่ลิงก์ https://forms.gle/hCQpXyTsDFrEKpc27 หรือสแกน QR
Code ในภาพประชาสัมพันธ์ (ระหว่างวันที่ ๑๙-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

          รุ่นที่ ๒ อบรมระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน google form ได้ที่ลิงก์ https://forms.gle/RJ3TLnTxPjcf1fka7 หรือสแกน QR Code ในภาพประชาสัมพันธ์ (ระหว่างวันที่ ๑๙ พฤษภาคม-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖)

          รุ่นที่ ๓ อบรมระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน google form ได้ที่ลิงก์https://forms.gle/Kpx5jPqUb3PmPnYH9
หรือสแกน QRCode ในภาพประชาสัมพันธ์ (ระหว่างวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

          ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดการสมัครได้ที่ลิงก์ https://shorturl.at/acxOP หรือสแกน QR Code ในภาพประชาสัมพันธ์

 ดูข่าวทั้งหมด