วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
นายกราชบัณฑิตยสภาร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารของ UAI ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุรพล  อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา ในฐานะกรรมการบริหารของ Union Académique Internationale (UAI) ได้เดินทางไปร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารของ UAI ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๕-วันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ในการประชุมดังกล่าวได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการองค์การ การดำเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหาร การรับสมาชิกใหม่
การเตรียมการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งต่อไป 

การเดินทางไปร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารของ UAI ในครั้งนี้ นับเป็นการเริ่มต้นการมีส่วนร่วมเชิงบริหารของผู้แทนจากประเทศไทยในองค์การด้านการศึกษาที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงระดับโลก และมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และสนับสนุนการวิจัยระดับนานาชาติร่วมกันในหมู่สมาชิกที่เป็นองค์การชั้นนำด้านวิชาการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงวิชาการไทยในระดับนานาชาติได้ในอนาคตดูข่าวทั้งหมด