วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เข้าชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สภาผู้แทนราษฎร

วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
เวลา ๑๓.๓๐ น. นายกฤษฎา คงคะจันทร์ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยนายศานติ
ภักดีคำ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของสำนักงานต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมงบประมาณ (
CB406) อาคารรัฐสภา เกียกกาย

เลขาธิการราชบัณฑิตยสภาได้ชี้แจงผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน วงเงินงบประมาณ
และโครงการที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อคณะกรรมาธิการฯ
จากนั้นคณะกรรมาธิการได้ซักถามและให้ข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์กับการดำเนินงาน ซึ่งสำนักงานได้น้อมรับทุกข้อสังเกตเพื่อปรับปรุงการทำงานในปีปัจจุบัน
(พ.ศ. ๒๕๖๗) และเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และ พ.ศ. ๒๕๖๙
เป็นลำดับต่อไปดูข่าวทั้งหมด