วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567
การประชุมชี้แจงนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานทางวิชาการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

นายกราชบัณฑิตยสภาเป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานทางวิชาการของสำนักงาน

ราชบัณฑิตยสภา  

วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุรพล  อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา  เป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานทางวิชาการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา  โดยมี นายกฤษฎา  คงคะจันทร์  เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ร่วมประชุมและชี้แจงประเด็นต่าง ๆ ร่วมกับประธานคณะกรรมการวิชาการ และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวิชาการ ๘๔ คณะ  ณ ห้อง ๔๐๑-๔๐๓ ชั้น ๔ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา และผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

การประชุมฯ ครั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานทางวิชาการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา  และได้เสนอพร้อมแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน รวมถึงร่วมหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานวิชาการของสำนักงานฯ ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายทางวิชาการของราชบัณฑิตยสภาต่อไปดูข่าวทั้งหมด