วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567
การประชุมคณะกรรมการกิจการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

นายกราชบัณฑิตยสภาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกิจการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
วันพุธที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุรพล  อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกิจการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗    โดยมีนายกฤษฎา  คงคะจันทร์  เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ราชบัณฑิตผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  ณ ห้อง ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา และผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings 


ทั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบกำหนดเชิญประชุมประธานคณะกรรมการวิชาการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเพื่อมอบนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงาน  นโยบายการปรับโครงสร้างสำนักงานราชบัณฑิตยสภา  รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการตกแต่งภายในอาคารเรือนเจ้าจอมมารดาเลื่อน และโครงการจ้างออกแบบอาคารศูนย์ประชุมสำนักงานราชบัณฑิตยสภา และจ้างออกแบบปรับปรุงบริเวณภายนอกและระบบสาธารณูปโภค  การจัดทำหนังสือและวารสารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส ๑๐๐ ปี ราชบัณฑิตยสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๘ดูข่าวทั้งหมด