วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567
โครงการปาฐกถาพิเศษเอกลักษณ์ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เรื่อง “พระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย”

ราชบัณฑิตยสภา โดยสำนักธรรมศาสตร์และการเมืองจัดโครงการปาฐกถาพิเศษเอกลักษณ์ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เรื่อง “พระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย” เพื่อร่วมฉลองในโอกาสครบ ๑๐๐ ปีราชบัณฑิตยสภา

วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุรพล  อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา  เป็นประธานเปิดการปาฐกถาพิเศษเอกลักษณ์ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เรื่อง “พระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย” จัดโดยสำนักธรรมศาสตร์และการเมืองแห่งราชบัณฑิตยสภา โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์  ภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง เป็นผู้แสดงปาฐกถา ณ ห้องประชุม ๕๐๑-๕๐๒ ชั้น ๕ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา และผ่านระบบการประชุม Zoom Cloud Meeting ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. 

การปาฐกถาครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน  เพื่อเผยแพร่คุณปการของพระมหากษัตริย์ให้สังคมและประชาชนไทยทุกหมู่เหล่าได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสถาบันกษัตริย์ที่เคียงคู่กับสังคมไทย และเพื่อร่วมฉลองในโอกาสครบ ๑๐๐ ปีราชบัณฑิตยสภา ใน พ.ศ. ๒๕๖๙ นี้ด้วยดูข่าวทั้งหมด