วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566
พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ น. สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยมีนายศานติ  ภักดีคำ รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนกังานราชบัณฑิตยสภาร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ณ บริเวณโถงชั้น ๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาดูข่าวทั้งหมด