วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภานำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภานำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุรพล อิสรไกรศีล  นายกราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธี  และมีพระธรรมปริยัติมุนี (ประยนต์ อจฺจาทโร ป.ธ.๙) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ เจ้าอาวาสปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ตลอดจนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีฯ จำนวนมาก โดยยอดเงินถวายพระราชกุศลในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น ๑,๙๙๔,๐๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่สิบบาทถ้วน)ดูข่าวทั้งหมด