วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๕ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๙.๓๐ น. สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๕ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุรพล  อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งในงานมีข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย ๑. นายศานติ  ภักดีคำ  รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ๒. นางนฤมล  กรีพร  ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม และ ๓. นางสาวอารี  พลดี  ผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์  


อนึ่ง นอกจากข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน ๓ คน แล้ว ยังมีข้าราชการและลูกจ้างประจำสำนักงานราชบัณฑิตยสภาที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่าง ๆ จำนวน ๒๔ คน และมีข้าราชการได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา จำนวน ๕ คน ซึ่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕ และประจำปี ๒๕๖๖ ในงานวันครบรอบการสถาปนาราชบัณฑิตยสภา ปีที่ ๙๘ ในวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ดูข่าวทั้งหมด