วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566
โครงการจริยธรรม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “วิถีชีวิตไทย ใส่ใจสุขภาพและจริยธรรม : เวชศาสตร์วัดโพธิ์”

    เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๗.๓๐-๑๖.๓๐ น. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)  จัดโครงการจริยธรรม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “วิถีชีวิตไทย ใส่ใจสุขภาพและจริยธรรม : เวชศาสตร์วัดโพธิ์” ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ด้านจริยธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาสุขภาพกายและใจ เพื่อก่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการดูสุขภาพกายและใจของตนเอง และเพื่อพัฒนาตนเองได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจ นำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ปฏิบัติในการทำงานและชีวิตประจำวันได้ ในช่วงเช้าได้รับความกรุณาจากพระเทพวชิรโสภณ (สุรพล ชิตญาโณ) เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “วิถีชีวิตไทย ใส่ใจสุขภาพและจริยธรรม” และนายศานติ  ภักดีคำ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา รักษาราชการแทนเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาได้บรรยายและนำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ชมสถานที่ภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) และในช่วงบ่ายมีการบรรยายเรื่อง “วิถีชีวิตไทย ใส่ใจสุขภาพและจริยธรรม : เวชศาสตร์วัดโพธิ์” พร้อมสาธิตและฝึกปฏิบัติดูข่าวทั้งหมด