วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ผลการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๖

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๖ ทักษะการอ่านออกเสียง (ร้อยแก้วและกลอนสุภาพ) โดยได้จัดการแข่งขันออกเป็น ๒ รอบคือ การแข่งขันรอบคัดเลือก จัดเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting คัดเลือกนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมทั่วประเทศเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๒๐ คน และจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ผลการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๖ มีนักเรียนที่ได้รับรางวัล จำนวน ๑๐ คน ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงเฌอฟ้า  เลอธนโชติ  โรงเรียนเผดิมศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญพร้อมทุนการศึกษา ๑๒,๐๐๐ บาท 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ เด็กหญิงกนกกาญจน์  ศูนย์กลาง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้รับรางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญพร้อมทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ เด็กชายชิษนุ  ซื่อตรงสุวรรณ โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับรางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญพร้อมทุนการศึกษา ๘,๐๐๐ บาท 

ส่วนรางวัลชมเชย (๗ รางวัล) ซึ่งได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย 

๑. เด็กหญิงณัฐนรี  ผิวผาง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๒. เด็กหญิงอาทิตย์กัญญากร  กู้ทรัพย์ โรงเรียนบ้านสระบัว  จังหวัดร้อยเอ็ด

๓. เด็กหญิงพิณญาดา  พิณเขียว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์  จังหวัดพัทลุง 

๔. เด็กหญิงชลธิชา  ดวงจิตร โรงเรียนบรรจงรัตน์ จังหวัดลพบุรี 

๕. เด็กชายก้องภพ  จิตพินิจ โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 

๖. เด็กหญิงประภัสสร  ชุมโรย โรงเรียนบ้านควนสูง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๗. เด็กหญิงณมญม์  ขุนจันทร์ โรงเรียนราชินี  กรุงเทพมหานครดูข่าวทั้งหมด