วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๖๖ เวลา ๗.๔๕ น. นายศานติ  ภักดีคำ รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ที่เวทีใหญ่ ท้องสนามหลวง โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีนำประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ประธานวุฒิสภา ประธานองค์กรอิสระ คณะรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการเหล่าทัพและตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า และระดับกรมหรือเทียบเท่า ผู้บริหารหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจเจ้าหน้าที่ของรัฐ มหาวิทยาลัยของรัฐ (ในส่วนกลาง) รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน จำนวนกว่า ๑,๗๐๐ คน ร่วมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณโดยพร้อมเพรียงกัน 


จากนั้นเวลา ๘.๓๐ น. รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาได้นำผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสดังกล่าว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวังดูข่าวทั้งหมด