วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ผลการประกวดพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยถิ่นภาคใต้ หัวข้อ "ท่องเที่ยวบ้านฉัน สร้างสรรค์ท้องถิ่น"

ผลการประกวดพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยถิ่นภาคใต้
หัวข้อ "ท่องเที่ยวบ้านฉัน สร้างสรรค์ท้องถิ่น"

เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายศานติ  ภักดีคำ รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา
เป็นประธานตัดสินและประธานมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าประกวดพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยถิ่นภาคใต้ หัวข้อ "ท่องเที่ยวบ้านฉัน สร้างสรรค์ท้องถิ่น" ณ โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์ โฮเต็ล จังหวัดสงขลา ผลการประกวดมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ รางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญพร้อมทุนการศึกษา ๑๒,๐๐๐ บาท

เด็กหญิงยุวรัตน์  ศรีชู  โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์  จังหวัดพัทลุง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญพร้อมทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท

เด็กชายเรวัตร  พรมทองแก้ว  โรงเรียนวัดท้ายโนต  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ รางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญพร้อมทุนการศึกษา ๘,๐๐๐ บาท

เด็กชายธณกร  สารมาศ  โรงเรียนบ้านปากเชียร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลชมเชย เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท

เด็กชายกฤษกร  วาโย  โรงเรียนบ้านระหว่างควน  จังหวัดพัทลุง

เด็กชายทิวากร  เทพทวี  โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส  จังหวัดตรัง

เด็กชายธีรภัทร์  ฐิตะฐาน  โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม  จังหวัดชุมพร

เด็กหญิงภัคญาดา  อาญา  โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นวลนิ่ม  โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง

เด็กหญิงวันวิสา  คงชิต  โรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่าง  จังหวัดสงขลา

เด็กหญิงอินทิรา  จันทร์ขาว  โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว จังหวัดนครศรีธรรมราชดูข่าวทั้งหมด