วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566
โครงการจริยธรรม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา การอภิปรายเรื่อง “การปฏิบัติราชการตามพื้นฐานของจริยธรรมและกฎหมาย”

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๔๐๑-๔๐๓ เวลา ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดโครงการจริยธรรม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา การอภิปรายเรื่อง “การปฏิบัติราชการตามพื้นฐานของจริยธรรมและกฎหมาย”   เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านจริยธรรมควบคู่ไปกับความรู้ข้อกฎหมายภาครัฐต่าง ๆ ที่ข้าราชการควรรู้และสามารถนำไปปฏิบัติในการทำงาน และปรับใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ ได้  การอภิปรายครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ ภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง บรรยายในหัวข้อ ระเบียบและข้อบังคับของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา และ รองศาสตราจารย์ ดร. ศานติ ภักดีคำ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา บรรยายในหัวข้อ โครงสร้างของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา” โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเข้าร่วมงานโครงการฯดูข่าวทั้งหมด