วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา รักษาราชการแทนเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ได้มอบหมายให้นางสาวอารี  พลดี ผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์ เป็นผู้นำข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร สวนหลวงพระราม ๘  ดูข่าวทั้งหมด