วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อราชการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่บัดนี้-๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ดูข่าวทั้งหมด