วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566
ผลการประกวดพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยถิ่นภาคอีสาน หัวข้อ "ท่องเที่ยวบ้านฉัน สร้างสรรค์ท้องถิ่น"

เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นายศานติ  ภักดีคำ รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานตัดสินและประธานมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าประกวดพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยถิ่นภาคอีสาน หัวข้อ "ท่องเที่ยวบ้านฉัน สร้างสรรค์ท้องถิ่น" ผลการประกวดมีดังนี้


รางวัลชนะเลิศ รางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญพร้อมทุนการศึกษา ๑๒,๐๐๐ บาท 

เด็กหญิงปริญญ์  สมบัติวิทยกิจ  โรงเรียนอมตวิทยา  จังหวัดขอนแก่น 


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญพร้อมทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท 

เด็กชายกิตติคุณ  ภาวจันทึก  โรงเรียนบ้านลอมคอม  จังหวัดขอนแก่น 


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ รางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญพร้อมทุนการศึกษา ๘,๐๐๐ บาท

เด็กชายปองคุณ  โพธิ์ทิพย์วงษ์  โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี  จังหวัดชัยภูมิ


รางวัลชมเชย เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท

เด็กหญิงกนกอร  เกษอินทร์  โรงเรียนบ้านม่วง  จังหวัดหนองคาย

เด็กชายเกียรติภูมิ  ถาวงกลาง  โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ จังหวัดหนองคาย

เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุขโนนจารย์  โรงรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ (ฉลาดราษฎร์บำรุง) จังหวัดบุรีรัมย์

เด็กหญิงปลายฟ้า  โพธิ์สว่าง  โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน  จังหวัดหนองคาย 

เด็กหญิงรุจีรัตน์  กำขันตี  โรงเรียนภูเวียงวิทยายน  จังหวัดขอนแก่น 

เด็กหญิงสุดารัตน์  อยู่ยัง  โรงเรียนบ้านโนนพุทรา  จังหวัดนครราชสีมา

เด็กหญิงอลิสา  สุธงษา  โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน  จังหวัดเลย


นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ จะเข้ารับรางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะแจ้งกำหนดการให้ทราบต่อไป


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
  • ไฟล์ประกาศผลของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง ผลการประกวดพูดเล่าเรื่องหัวข้อ "ท่องเที่ยวบ้านฉัน สร้างสรรค์ท้องถิ่น" กลุ่มที่ ๓ ภาคอีสาน.pdf

  • ดูข่าวทั้งหมด