วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ "ท่องเที่ยวบ้านฉัน สร้างสรรค์ท้องถิ่น" กลุ่มที่ ๓ ภาคอีสาน

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดการประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ “ท่องเที่ยวบ้านฉัน สร้างสรรค์ท้องถิ่น” จากโรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละภาค และได้ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มที่ ๓ ภาคอีสาน เสร็จสิ้นแล้วนั้น  


สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๑๐ คน เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร ดังนี้

๑. เด็กหญิงกนกอร  เกษอินทร์  โรงเรียนบ้านม่วง  จังหวัดหนองคาย

๒. เด็กชายกิตติคุณ  ภาวจันทึก  โรงเรียนบ้านลอมคอม จังหวัดขอนแก่น

๓. เด็กชายเกียรติภูมิ  ถาวงกลาง  โรงเรียนรุจีจินตกานนท์  จังหวัดหนองคาย

๔. เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุขโนนจารย์  โรงรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ (ฉลาดราษฎร์บำรุง) จังหวัดบุรีรัมย์

๕. เด็กหญิงปริญญ์  สมบัติวิทยกิจ  โรงเรียนอมตวิทยา  จังหวัดขอนแก่น

๖. เด็กหญิงปลายฟ้า  โพธิ์สว่าง  โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน  จังหวัดหนองคาย

๗. เด็กชายปองคุณ  โพธิ์ทิพย์วงษ์  โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี  จังหวัดชัยภูมิ

๘. เด็กหญิงรุจีรัตน์  กำขันตี  โรงเรียนภูเวียงวิทยายน จังหวัดขอนแก่น

๙. เด็กหญิงสุดารัตน์  อยู่ยัง  โรงเรียนบ้านโนนพุทรา  จังหวัดนครราชสีมา

๑๐. เด็กหญิงอลิสา  สุธงษา  โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน  จังหวัดเลย

 นักเรียนผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศจะต้องเข้าประกวดพูดเล่าเรื่องต่อหน้าคณะกรรมการตัดสินของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาในวันเสาร์ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชาสโมสร ๑ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โครงการ รู้ รัก ภาษาไทย 

โทร. ๐๘ ๑๘๐๕ ๔๐๕๘


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
  • ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น.PDF
  • กำหนดการ การประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ "ท่องเที่ยวบ้านฉัน สร้างสรรค์ท้องถิ่น".PDF

  • ดูข่าวทั้งหมด