วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการบริหารอินเตอร์แนชันนัล ยูเนียน ออฟ อะคาเดมีส์ และผู้บริหารราชบัณฑิตยสภา เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท

        ข่าวประชาสัมพันธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการบริหารอินเตอร์แนชันนัล
ยูเนียน ออฟ อะคาเดมีส์
และผู้บริหารราชบัณฑิตยสภา
เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท
เนื่องในโอกาสจัด
โครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสานงานทางวิชาการระหว่างสำนักงานราชบัณฑิตยสภากับอินเตอร์แนชันนัล
ยูเนียน ออฟ อะคาเดมีส์

          วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา 9.30 น. ณ วังสระปทุม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการบริหารอินเตอร์แนชันนัล ยูเนียน ออฟ อะคาเดมีส์ และผู้บริหารราชบัณฑิตยสภา เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เนื่องในโอกาสที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัด โครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสานงานทางวิชาการระหว่างสำนักงานราชบัณฑิตยสภากับอินเตอร์แนชันนัล ยูเนียน ออฟ อะคาเดมีส์” เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ ๆ ให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ร่วมกันในอนาคต อันเป็นการพัฒนาศักยภาพของงานวิชาการให้โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง  ตลอดจนเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมไทยด้วยอีกทางหนึ่ง ระหว่างวันที่ 2๖ ถึง ๒๗ มกราคม พ.ศ. 2566 โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในฐานะบังคับบัญชาสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เป็นผู้นำคณะเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท พร้อมด้วยนายอนุชา  นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการบริหารอินเตอร์แนชันนัล ยูเนียน ออฟ อะคาเดมีส์ นำโดยนายเคลาส์  แฮร์เบิร์ส และผู้บริหารราชบัณฑิตยสภา นำโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล  วิรุฬห์รักษ์ นายกราชบัณฑิตยสภา ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท

          อินเตอร์แนชันนัล ยูเนียน ออฟ อะคาเดมีส์ (International Union of Academies) หรือไอยูเอ (IUA) เป็นองค์กรระดับโลกที่มีสมาชิกเป็นสถาบันทางการศึกษาระดับชาติ มุ่งเน้นศึกษาวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีสมาชิก ๖๓ ประเทศทั่วโลก เช่น สหราชอาณาจักร แคนาดา เบลเยียม สวีเดน รัสเซีย ฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น อินเดีย รวมทั้งประเทศไทยโดยราชบัณฑิตยสภา

        ผลจากการติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสานงานทางวิชาการด้วยดีมาโดยตลอดนั้น ทำให้อินเตอร์
แนชันนัล ยูเนียน ออฟ อะคาเดมีส์ ประสงค์ที่จะเดินทางมาร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสานงานทางวิชาการร่วมกับราชบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๖ ถึง ๒๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ ซึ่งการมาเยือนของอินเตอร์แนชันนัล ยูเนียน ออฟ อะคาเดมีส์ ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่จะเกิดความร่วมมือทางวิชาการ รวมทั้งเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันทั้งในระดับองค์การและในระดับประเทศ และด้วยพระปรีชาสามารถของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นที่รับรู้ประจักษ์แจ้งถึงความเป็นปราชญ์ในหลากสาขาวิชา เป็นที่ยกย่องทั้งในและนานาอารยประเทศ  สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจึงถือโอกาสนี้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชวโรกาสนำคณะกรรมการบริหารอินเตอร์แนชันนัล ยูเนียน ออฟ อะคาเดมีส์ และผู้บริหารราชบัณฑิตยสภา เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ซึ่งนับเป็นเกียรติและมิ่งมงคลอย่างสูงยิ่งแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทในครั้งนี้  และเพื่อเสริมส่งมิตรภาพและไมตรี กับทั้งความสัมพันธ์ด้านวิชาการขององค์การปราชญ์ให้เกิดการพัฒนาสืบไป.ดูข่าวทั้งหมด