วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566
สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอขยายเวลาการสมัครเข้าประกวดพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ “ท่องเที่ยวบ้านฉัน สร้างสรรค์ท้องถิ่น” เป็นภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอขยายเวลาการสมัครเข้าประกวดพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ “ท่องเที่ยวบ้านฉัน สร้างสรรค์ท้องถิ่น” เป็นภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖  


ทั้งนี้ โรงเรียนที่ส่งใบสมัครและวีดิทัศน์ผลงานของนักเรียนผู้เข้าประกวดมาล่วงหน้าแล้ว หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงแก้ไขสามารถดำเนินการได้ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เช่นเดียวกัน


อนึ่ง ให้ใช้เอกสารรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการประกวด และใบสมัครที่แนบท้ายประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ฉบับลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ https://drive.google.com/file/d/1dL2PfnBpeUQnwLh0FqbYil_FP9nngIPd/view?usp=share_link   

หรือสแกนรหัสคิวอาร์ (QR code) ที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดและใบสมัครดูข่าวทั้งหมด