วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาในวรรณคดีและวรรณกรรมท้องถิ่น วันที่ ๓-๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ประชาสัมพันธ์ขอเชิญครูผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ เข้าร่วม การอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาในวรรณคดีและวรรณกรรมท้องถิ่น ในวันที่ ๓-๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ ครบกำหนดการรับสมัครแล้ว และมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก จึงขอแจ้งชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาในวรรณคดีและวรรณกรรมท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น ๔๐๗ คน ซึ่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะดำเนินการจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการอบรมให้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ที่ท่านแจ้งไว้

ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม https://drive.google.com/file/d/1hY6BP7OsD2kInYZFyjLa01rgWPg-0Vj0/view?usp=sharing

ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมดำเนินการดังนี้

๑. ตรวจสอบอีเมลของท่านหากไม่พบอีเมลจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภาให้ตรวจสอบว่าอยู่ในกล่อง "อีเมลขยะ" หรือไม่

๒. สแกนคิวอาร์โคดเพื่อเข้าระบบโอเพนแช็ตห้อง "อบรมครู ๒/๒๕๖๕" โดยระบุชื่อของท่านในแช็ตด้วยรหัสประจำตัวเป็นเลขดังที่แจ้งไว้ในใบประกาศรายชื่อ ตามด้วยชื่อจริง เช่น ๑๒ บัณฑิต เพื่อสามารถรับไฟล์เอกสารได้อีกช่องทางหนึ่งดูข่าวทั้งหมด