วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ราชบัณฑิตยสภาจัดการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ราชบัณฑิตปูชนียบุคคล ปราชญ์ของแผ่นดิน ครั้งที่ ๑๑” เชิดชูเกียรติของราชบัณฑิตยสภาที่ทำคุณประโยชน์แก่ชาติ

ราชบัณฑิตยสภาจัดการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ราชบัณฑิตปูชนียบุคคล ปราชญ์ของแผ่นดิน ครั้งที่ ๑๑” เชิดชูเกียรติของราชบัณฑิตยสภาที่ทำคุณประโยชน์แก่ชาติ
วันนี้ (๑๑ ส.ค. 65) เวลา 8.30-12.00 น. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ นายกราชบัณฑิตยสภา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการเสวนาวิชาการเรื่อง “ราชบัณฑิตปูชนียบุคคล ปราชญ์ของแผ่นดิน ครั้งที่ ๑๑” ที่ราชบัณฑิตยสภาจัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Cloud Meetings เพื่อเชิดชูเกียรติปูชนียบุคคลของราชบัณฑิตยสภา และเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและผลงาน รวมถึงเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อราชบัณฑิตผู้เป็นปูชนียบุคคล ประกอบด้วย 1. ศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย ราชบัณฑิต สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง มีศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร ราชบัณฑิต และ นายมานิจ สุขสมจิตร ภาคีสมาชิก เป็นวิทยากร 2. ศาสตราจารย์ ดร. พันโทบุญพฤกษ์ จาฏามะระ ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ มีรองศาสตราจารย์ ดร.วงจันทร์ วงศ์แก้ว ราชบัณฑิต เป็นวิทยากร และ 3. ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าโวฒยากร วรวรรณ ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม มีรองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ราชบัณฑิต และ ศาสตราจารย์กิตติคุณเดชา บุญค้ำ ราชบัณฑิต เป็นวิทยากร
การเสวนาครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเชิดชูเกียรติปูชนียบุคคลของราชบัณฑิตยสภาแล้ว ผู้เข้ารับฟังการเสวนายังได้ความรู้ด้านผลงานและเกียรติคุณของราชบัณฑิตผู้เป็นปูชนียบุคคลของราชบัณฑิตยสภา ซึ่งยึดถือเป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง อีกด้วยดูข่าวทั้งหมด