วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565
แจ้งชื่อบุคลากรผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์จากกลุ่มสถานศึกษาภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๔

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยทั้งสายสามัญและสายอาชีพเข้าร่วม การอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๔ กลุ่มสถานศึกษาภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๖-๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  นั้น

บัดนี้ ครบกำหนดการรับสมัครแล้ว จึงขอแจ้งชื่อบุคลากรผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์จากกลุ่มสถานศึกษาภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๔  จำนวนทั้งสิ้น ๕๑๔ คน ซึ่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะดำเนินการจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการอบรมให้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ที่ท่านแจ้งไว้  


ผู้ที่มีชื่อเข้าอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๔ กลุ่มสถานศึกษาภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ขอให้ดำเนินการดังนี้ 

 ๑. ตรวจสอบอีเมลของท่านหากไม่พบอีเมลจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภาให้ตรวจสอบว่าอยู่ในกล่อง "อีเมลขยะ" หรือไม่

 ๒. สแกนคิวอาร์โคดเพื่อเข้าระบบโอเพนแช็ตห้อง "อบรมครูประวัติศาสตร์ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก" โดยระบุชื่อของท่านในแช็ตด้วยรหัสประจำตัวเป็นเลขดังที่แจ้งไว้ในใบประกาศรายชื่อ ตามด้วยชื่อจริง เช่น ๐๑๒ บัณฑิต เพื่อสามารถรับไฟล์เอกสารได้อีกช่องทางหนึ่งดูข่าวทั้งหมด