logo
วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ขอเชิญบุคลากรผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยทั้งสายสามัญและสายอาชีพเข้าร่วมการอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๒ กลุ่มสถานศึกษาภาคอีสาน*

ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เปิดระบบลงทะเบียนวันที่ ๖-๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับเกียรติบัตร โดยต้องเข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และทำแบบทดสอบหลังการอบรมได้คะแนนผ่านเกณฑ์


ดูข่าวทั้งหมด