วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565
การประชุมรับฟังสรุปผลการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือนของหน่วยงานในกำกับ

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๒ ตึกบัญชาการ ๑ ชั้น ๓ ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในฐานะบังคับบัญชาสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้เชิญผู้บริหารสำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมประชุมหารือกับส่วนราชการที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายและมอบอำนาจให้ เพื่อรับฟังสรุปผลการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือนของหน่วยงานในกำกับ โดยมีนายศานติ ภักดีคำ รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รวม ๖ คน เข้าร่วมการประชุมด้งกล่าวดูข่าวทั้งหมด