วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565
ประกาศผลนักเรียนผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ "ท้องถิ่น ที่มา ภาษา วัฒนธรรม" กลุ่มที่ ๒ ภาคเหนือ

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดการประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ “ท้องถิ่น ที่มา ภาษา วัฒนธรรม” จากโรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละภาค และได้ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มที่ ๒ ภาคเหนือ เสร็จสิ้นแล้ว นั้น  มีนักเรียนผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๑๐ คน เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร ดังนี้


๑. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทรงคำ 

โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

๒. เด็กหญิงกิรณา  ลี 

บ้านเรียนกิรณา จังหวัดเชียงใหม่

๓. เด็กหญิงจิดาภา  กาหลง 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่

๔. เด็กหญิงจิราภัทร  รักสถาน 

โรงเรียนบ้านสบพลึง จังหวัดลำปาง

๕. เด็กหญิงชนิดาภา  พงศ์วรินทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา

๖. เด็กหญิงต้นอ้อ  ลุงต่า 

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

๗. เด็กชายธนาธิป  ตื้อจันตา 

โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

๘. เด็กชายปฏิภาณ  สุขงาม 

โรงเรียนบ้านปาง จังหวัดลำพูน

๙. นางสาวสิริยากร  วรรณสมพร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่  จังหวัดแพร่

๑๐. นายอภิวิชญ์  พรมแจ้ 

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 นักเรียนผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศจะต้องเข้าประกวดพูดเล่าเรื่องต่อหน้าคณะกรรมการตัดสินของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาในวันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องธาราทองบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา 

ริเวอร์ไซด์ โฮเต็ล จังหวัดเชียงใหม่


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
  • แบบตอบรับเข้าร่วมการประกวดเล่าเรื่อง

  • ดูข่าวทั้งหมด