วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565
พระบรมราโชวาทเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

พระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ ความว่า 


"ข้าราชการคือผู้ทำงานเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน จึงจำเป็นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ ว่าสิ่งใดคือประโยชน์ สมควรปฏิบัติ และสิ่งใดไม่ใช่ประโยชน์ ไม่สมควรปฏิบัติ ความเข้าใจทั้งนี้ เป็นผลจากวิจารณญาณอันเที่ยงตรงถูกต้อง ซึ่งงข้าราชการทุกคนควรจะได้ฝึกฝนและสร้างสมให้เป็นคุณสมบัติประจำตัวสืบไป"


พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต


วันที่ ๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ดูข่าวทั้งหมด