วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565
ประกาศผลนักเรียนผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ "ท้องถิ่น ที่มา ภาษา วัฒนธรรม" กลุ่มที่ ๑ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดการประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ “ท้องถิ่น ที่มา ภาษา วัฒนธรรม” จากโรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละภาค และได้ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มที่ ๑ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก เสร็จสิ้นแล้ว  มีนักเรียนผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๑๐ คน เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร ดังนี้

๑. เด็กชายก้องกิดากร  ปั้นเจริญ โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 

จังหวัดสระแก้ว

๒. เด็กหญิงกัญญาพัฒน์  ค้ำจุน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 

จังหวัดพิษณุโลก

๓. นางสาวกาญจนาภา  ผลพงา โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์   กรุงเทพมหานคร

๔. นางสาวญาณิศา  ว่องชิงชัย โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

๕. เด็กหญิงณิชาภัทร์  เบญจมานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี

๖. เด็กหญิงธนพร  โชคศรีเจริญ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี

๗. เด็กหญิงธนิษฐ์ชญา  ฮะสูน โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฝ่ายมัธยม)  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๘. เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีมี โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๙. เด็กหญิงวีรดา  สุตาวรรณ์ โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ จังหวัดนครสวรรค์

๑๐. เด็กหญิงสุวรินทร์  ศิริปกรณ์กิตติ์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จังหวัดตาก

นักเรียนผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศจะต้องเข้าประกวดพูดเล่าเรื่องต่อหน้าคณะกรรมการตัดสินของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาในวันเสาร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องการะเกด ชั้น ๓ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
  • แบบตอบรับเข้าร่วมการประกวดเล่าเรื่อง

  • ดูข่าวทั้งหมด