วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๑-๓) สมัครเข้าร่วมการประกวดพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ “ท้องถิ่น ที่มา ภาษา วัฒนธรรม”

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๑-๓) สมัครเข้าร่วมการประกวดพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ “ท้องถิ่น ที่มา ภาษา วัฒนธรรม”


ส่งใบสมัครพร้อมไฟล์วีดิทัศน์การพูดเล่าเรื่องได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕


ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดการประกวดและใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/32Qln1c


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๓๐๒๓, ๓๐๒๕