วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้มีประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
  • ประกาศ NO GIFT POLICY.PDF

  • ดูข่าวทั้งหมด