วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๔ ให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภานำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดวิเวกวายุพัด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐
น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภานำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส
ณ วัดวิเวกวายุพัด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ
ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ นายกราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธี  และมีราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก ผู้บริหาร
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีและร่วมบริจาคสมทบองค์พระกฐินเป็นเงินรวมทั้งสิ้น
๑,๒๐๖,๙๑๓ บาท โดยหลังหักเงินในการถวายพระ
เงินมอบเพื่อบำรุงโรงเรียนและให้ทุนการศึกษา และค่าใช้จ่ายทั่วไปแล้ว
คงเหลือเป็นยอดเงินเพื่อถวายบำรุงและบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
,๐๘๗,๕๒๗ บาทดูข่าวทั้งหมด