วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและได้รับเกียรติบัตร อบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูผู้สอนภาษาไทย

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดงานอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูผู้สอนภาษาไทย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘-วันอาทิตย์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และรุ่นที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑-วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้วนั้น ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและได้รับเกียรติบัตร ซึ่งจะได้จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ในลำดับต่อไป (ผู้ผ่านการอบรมและได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมตลอดการอบรม อย่างน้อยร้อยละ ๘๐)
รุ่นที่ ๑ ลงทะเบียนเข้าอบรม ๓๘๙ คน เข้าอบรม ๓๒๐ คน ไม่เข้าอบรม ๖๙ คน ได้รับเกียรติบัตร ๓๑๐ คน (มีไม่ผ่านตามที่กำหนด ๑๐ คน เนื่องจากเข้าอบรมเพียงวันเดียว เข้าอบรมทั้ง ๒ วันแต่ฟังการบรรยายเพียง ๒ หัวข้อ จากทั้งหมด ๔ หัวข้อ)
รุ่นที่ ๒ ลงทะเบียนเข้าอบรม ๔๑๒ คน เข้าอบรม ๓๔๙ คน ไม่เข้าอบรม ๖๓ คน ได้รับเกียรติบัตร ๓๔๑ คน (มีไม่ผ่านตามที่กำหนด ๘ คน เนื่องจากเข้าอบรมเพียงวันเดียว เข้าอบรมทั้ง ๒ วันแต่ฟังการบรรยายเพียง ๒ หัวข้อ จากทั้งหมด ๔ หัวข้อ)

รายชื่อดังไฟล์เอกสารแนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
  • รายชื่อผู้ที่ได้รับเกียรติบัตร รุ่นที่ 1 .PDF
  • รายชื่อผู้ที่ได้รับเกียรติบัตร รุ่นที่ 2.PDF

  • ดูข่าวทั้งหมด