logo
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านนโยบายภาษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2564 – 2565)

วันภาษาไทยแห่งชาติ
ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านนโยบายภาษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2564

2565) ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเสนอ

ดังวิสัยทัศน์
คือ

 “รู้ใช้-รู้รักษ์ภาษาไทย
เปิดใจรับสิทธิทางภาษา พัฒนาทักษะภาษาระดับสากล สู่สังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน

ภายใต้แนวคิดหลัก
ภาษาเพื่อสันติสุขที่ยั่งยืน

ประกอบด้วยหลักการสำคัญ
3 ประการ

1)
ภาษาเพื่อการดำรงอยู่ของอัตลักษณ์ชุมชนและความสมานฉันท์ของคนในชาติ

2)
ภาษาเพื่อการรับรู้ เข้าใจ และการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน

3)
ภาษาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ประเด็นที่สำคัญที่สุดในการพัฒนากรอบแนวคิดนี้ คือ
การใช้ภาษาแม่เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยที่เป็นภาษาราชการ
และเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เนื่องจากสอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ภาษาของมนุษย์
โดยไม่ละเลยการใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาสำหรับผู้ด้อยโอกาสดูข่าวทั้งหมด