วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564
ขอเชิญผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการ ร่วมตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ขอเชิญผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาทุกท่าน ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ในการตรวจประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๔ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ สามารถคลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม
ได้ที่ >> https://itas.nacc.go.th/go/eit/y1rshm หรือสแกน QR Code
“ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการตอบ”


ดูข่าวทั้งหมด