วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
งานมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓

เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๙.๔๐ น.  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓ พร้อมด้วยนายรณภพ  ปัทมะดิษ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธนกร  วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  และคณะกรรมการตัดสินผลงานคัดลายมือ ร่วมเป็นเกียรติในงานที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓  ซึ่งจัดไปเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ระดับชั้นละ ๔๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑๒๐ คน จากนักเรียนที่ส่งผลงานในรอบแรกทั้งหมด ๑,๖๕๕ คน

ดร.ดวงตา  ตันโช เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา กล่าวว่า การจัดการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓  นี้ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์โดยตรงแก่ผู้เข้าร่วมการประกวด ซึ่งนอกจากจะเป็นการฝึกสมาธิ ฝึกทักษะให้เขียนอักษรไทยได้อย่างประณีตงดงามแล้ว วัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนไทยสนใจและฝึกฝนการเขียนภาษาไทยที่ถูกต้อง และเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเห็นคุณค่าและความสวยงามของภาษาไทยและร่วมกันสืบสานเอกลักษณ์ทางภาษาของชาติไทย รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความเข้าใจในรูปแบบของอักษรไทยและสร้างทักษะในการเขียนอักษรไทยได้สวยงามตามแบบแผนมากขึ้น

ผลการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓ แบ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ เด็กหญิงวรกานต์  สายมาลี  โรงเรียนบ้านยาง จังหวัดศรีสะเกษ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ เด็กชายทนุธรรม  บุญชู โรงเรียนวัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ) กรุงเทพมหานคร นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงพรวรินท์  วันขวา โรงเรียนบรรจงรัตน์  จังหวัดลพบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ เด็กหญิงรดา  สุกวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร  จังหวัดนครปฐม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ เด็กชายภูวนารถ  ดอกรัง โรงเรียนบ้านหนองตาล  จังหวัดสกลนคร และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายศุภฤกษ์  กิจเจริญอาชา โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาคาร) กรุงเทพมหานคร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ เด็กหญิงน้ำเพชร  แก้วเกษศรี โรงเรียนบ้านโคก  จังหวัดเลย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีโนนวัด โรงเรียนบ้านยาง  จังหวัดศรีสะเกษดูข่าวทั้งหมด