logo
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ผลการประกวดเล่าเรื่อง “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้” กลุ่มที่ ๑ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก

เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ห้อง Calypso โรงแรมคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางดวงตา ตันโช เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานตัดสินการประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้” กลุ่มที่ ๑ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก รอบชิงชนะเลิศ

ผลการประกวด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงนันท์นลิน เหลืองประเสริฐ โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ จังหวัดพิจิตร ได้รับเงินทุนการศึกษาจำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ เด็กหญิงเบญญาภา ศรีมี โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับเงินทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ เด็กชายจิรเมธ บุตตาวงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพ ๕๒ ได้รับเงินทุนการศึกษา ๘,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงน่อเจอาร์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จังหวัดตาก เด็กหญิงเบญญาลักษณ์ อรุณโรจนพรรณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี เด็กหญิงนันท์มนัส เพชรมีค่า โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ เด็กหญิงปวริศา นาโคกูล โรงเรียนบ้านดินโส จังหวัดกาญจนบุรี เด็กหญิงรัตนประภา พึ่งพระรัตนตรัย โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จังหวัดสมุทรสาคร เด็กหญิงลัคนา ป้อมประเสริฐ โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ จังหวัดนครปฐม และเด็กหญิงสุปวีณ์ ชัยเจริญ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ นักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยจะได้รับเงินทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรดูข่าวทั้งหมด