logo
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ผู้มาติดต่อ/ผู้รับบริการ/ผู้เข้าร่วมโครงการ/ราชบัณฑิต/ภาคีสมาชิก/กรรมการวิชาการ) ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT ซึ่งให้กรอกเลขบัตรประชาชนของตนเอง (เพื่อป้องกันการตอบซ้ำเท่านั้น) โดยมีช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดังนี้


>>      ช่องทางที่ ๑    https://itas.nacc.go.th/go/eit/y1rshm


>>      ช่องทางที่ ๒   QR Codeดูข่าวทั้งหมด